Ausser mir ischd koiner doh!

 

Doh brauch‘schd gar nedd lang gugga, was re‘ächds fendasch dahanna nedd! Des hodd au‘ gar koin Senn, wenn‘de morga oddr i‘bermorga nomm‘l rei‘guggsch, do‘hanna duad sich nix. Iberhaubds glei gar nix. So,‘etz isch guadd. Guad‘ Nachd.